موج راستگرايان در حال بزرگ و قوي شدن است و زمان شكستن شدن اين موج فرا رسيده است.
حزب راست و ضد مهاجر AFD  پست و مقام هاي بالا در شهرداري را به دست مي آورد و در انتخابات ايالتي پيش رو در ٣ ايالت شرقي آلمان تبديل به قوي ترين حزب خواهد شد.
حزب AFD تنها  بازو و وسيله پارلماني يك شبكه پيچيده جناح راست و ضد مهاجر آست. اين موضوع در يك تحقيق إصلاحي نشأن داده شد و باعث علني شدن این موضوع گردید که سياستمداران AFD، نازي ها، اعضاي اتحاديه آرزش هاي وابسته به CDU و كارآفرينان برأي ايجاد طرحي ملاقات كرده اند که بر اساس این طرح افراد با سابقه مهاجرت و مهاجران را به طور دست جمعي و در ابعاد بزرگ از كشور اخراج كنند.
ما به سیاست های حفاظتي طرفين و حزب هاي مختلف اعتماد نداريم. در سال هاي أخير، دولت ها و حزب هايي كه در دولت نيستند نه تنها تحت تأثير جناح راست قرار گرفته اند، بلكه همراه با سياست هاي راست و نئوليبرال به بحران هاي اجتماعي پاسخ داده اند.  از جمله قوانین سختگیرانه پناهندگی و اخراج، سیاست مهاجرتی که مبتنی بر قابلیت اقتصادی مردم می‌شود، تشدید همه جانبه قوانین پلیس و حملات مداوم به دموکراسی و رفاه اجتماعی.
مهم است که به مشکلات به طور اساسی رسیدگی شود تا زمینه پیشرفت و ادامه عمل را از AFD بگیریم. زمان آن فرا رسیده است که یک جنبش مخالف قدرتمند تشکیل داده شود، که فعالانه با فرآیند گسترش راستگرایانه مقابله و برای همبستگی و عدالت ایستادگی کند، کاری که ما باید خود انجام دهیم.
در فعالیت های مبتکرانه اجتماعی شرکت کنید، بخصوص در اتحادیه های کارگری و برای کارگر، با افرادی که خطرات حزب  AFD را کم تر از واقعیت در نظر می‌گیرند و کسانی که از آن حمایت می‌کنند در زندگی روز مره خود مقابله کنید، از پناهندگان حمایت و دفاع کنید و در فعالیت های نو آورانه ضد فاشیستی محلی شرکت کنید، که به طور مستقیم حوضه عملکرد AFD را محدود می‌کنند.
بیایید باهم موج راستگرایانه را متوقف کنیم، بیاید باهم در تاریخ ۲۴ فوریه به خیابان ها بیاییم.